شماره مناقصه:
2
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:خرید،اجراء ،لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر مرکز مناطق ونواحی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:خرید،اجراء ،لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر مرکز مناطق ونواحی

نام پیمانکار:شرکت تحکیم سازه

مبلغ قرارداد:39/933/689/630ریال

مدت قرارداد:6ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

فایل:
Powered by DorsaPortal