شماره مناقصه:
3
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:روسازی آسفالت کمربندی امیر کبیر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:روسازی آسفالت کمربندی امیر کبیر

نام پیمانکار:شرکت تحکیم سازه

مبلغ قرارداد:23/721/939/430ریال

مدت قرارداد:3ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

فایل:
Powered by DorsaPortal