شماره مناقصه:
4
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:دیوار کشی زمین شهرداری در شهرک اداری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:دیوار کشی زمین شهرداری در شهرک اداری

نام پیمانکار:شرکت آرجیس سازه

مبلغ قرارداد:13/899/407/409ریال

مدت قرارداد:4ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

فایل:
Powered by DorsaPortal