شماره مناقصه:
15
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:حمل وانتقال زباله از سکوی موقت به محل دفن اخترآباد
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

نام پیمانکار:شرکت خیر اندیشان نیکو

مبلغ قرارداد:3/600/000/000ریال

مدت قرارداد:استهلاک مبلغ قرارداد

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

فایل:
Powered by DorsaPortal