۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
شماره مناقصه: 294
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات دوربین های نظارتی، ثبت تخلفات و توسعه شبکه فیبر نوری شهرداری در شهر شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1402/01/26
آخرین مهلت: 1401/12/25

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 30653 مورخ 1401/09/28معاونت حمل و نقل و ترافیک درخصوص تجدید مناقصه عمومی (خرید و نصب تجهیزات دوربین های نظارتی، ثبت تخلفات و توسعه شبکه فیبر نوری شهرداری در شهر شهریار) با اعتبار 59/900/000/000ریال با شماره فراخوان 2001093897000234 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 3/000/000/000ریال می باشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) متقاضیان الزاماً میبایست دارای حداقل رتبه دو انفورماتیک با گرایش شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی مرتبط از شورای عالی انفورماتیک و حداقل دو قرارداد مشابه وهمچنین دارای مجوز افتا از سازمان فناوری اطلاعات ایران باشند.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/12/23تا تاریخ 1402/01/15ساعت 13/00از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00مورخ 1402/01/26در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14/30مورخ 1402/01/26در محل : شهریار- میدان نماز- جنب پایانه 22 بهمن- شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal