۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
شماره مناقصه: 296
موضوع مناقصه: مناقصه عمومی خرید و نصب دوربین های تقاطع غیر همسطح جهاد و محدوده اطراف در شهرشهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1402/01/26
آخرین مهلت: 1401/12/27

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1503 مورخ 1401/10/20شورای اسلامی شهرشهریار درخصوص مناقصه عمومی (خرید و نصب دوربین های تقاطع غیر همسطح جهاد و محدوده اطراف در شهرشهریار) با اعتبار: 10/000/000/000ریال با شماره فراخوان 2001093897000242 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) متقاضیان الزاماً میبایست دارای حداقل رتبه 5 انفورماتیک در زمینه شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی یا رتبه 5 ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و پیشنهاد دهندگان میبایست دارای اساسنامه، سابقه و حداقل یک قرارداد اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه در شهرداریها و عضو نظام صنفی رایانه ای کشور باشند.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/12/25تا تاریخ 1402/01/15ساعت 13/00از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00مورخ 1402/01/26در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30مورخ 1402/01/26در محل : شهریار - میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal