۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
شماره مناقصه: 297
موضوع مناقصه: مناقصه عمومی خرید اقلام مورد نیاز فرهنگسراها و مکان های فرهنگی و ورزشی شهرداری
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1402/01/26
آخرین مهلت: 1401/12/27

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 2413 مورخ 1401/02/04معاونت فنی عمرانی شهرداری درخصوص مناقصه عمومی (خرید اقلام مورد نیاز فرهنگسراها و مکان های فرهنگی و ورزشی شهرداری) با مبلغ برآورد 31/881/983/078ریال با شماره فراخوان 2001093897000238 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/595/000/000ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) پیمانکاران و شرکت ها میبایست دارای حداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا دارای فروشگاه و یا شرکت معتبر باشند.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/12/23تا تاریخ 1402/01/15ساعت 13/00از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00مورخ 1402/01/26در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30مورخ 1402/01/26در محل : شهریار - میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal