۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
شماره مناقصه: 298
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه عمومی فراخوان جذب سرمایه گذارجهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری ، ورزشی و پارکینگ طبقاتی
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1402/01/28
آخرین مهلت: 1402/01/07

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1239 مورخ 1401/08/28شورای اسلامی شهر درخصوص تجدید مناقصه عمومی (فراخوان جذب سرمایه گذارجهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری ، ورزشی و پارکینگ طبقاتی) با برآورد 7/207/436/000/000ریال با شماره فراخوان 2001093897000243 در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 202/395/000/000ریال میباشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. (سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی)

2) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

3) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5) کسب حداقل امتیاز از 100 امتیاز توسط متقاضی الزامی است. درغیر اینصورت از فراخوان کنار گذاشته می شود.

6) مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/12/25تا تاریخ 1402/01/16ساعت 13/00از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

7) مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00مورخ 1402/01/27در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8) زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30مورخ 1402/01/28در محل : شهریار - میدان نماز - جنب پایانه 22 بهمن - شهرداری شهریار.

فایل:
Powered by DorsaPortal