۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
شماره مناقصه: 299
موضوع مناقصه: اذن در انتفاع تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر محدوده منطقه امیریه و کهنز
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1402/01/28
آخرین مهلت: 1402/01/16

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1194 مورخ 1401/08/21شورای اسلامی شهر شهریار، درخصوص(اذن در انتفاع تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر محدوده منطقه امیریه و کهنز) ازطریق مزایده عمومی به شماره مزایده 5001093897000050 با شماره مورد اجاره 5101093897000210 ، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ، اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شرح جدول ذیل به درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

1) مبلغ پایه کارشناسی اجاره سالیانه 29/748/825/000ریال با احتساب ارزش افزوده می باشد.

2) سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1/487/441/250ریال است . که می بایست بصورت ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری باشد.

3) سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

4) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5) هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته به عهده برندگان مزایده می باشد.

6) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.

7) متقاضیان می بایست دارای مجوز تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

8) تاریخ نمایش در سامانه : مورخ 1401/12/24لغایت ساعت 13:00 تا مورخ 1402/01/27.

9) مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نمایش در سامانه تا ساعت 13:00 تاریخ 1402/01/16از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

10) مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ : 1401/12/24ساعت 13:00 تا تاریخ : 1402/01/27ساعت 13:00 (در سامانه ستاد)

11) زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 14/30 مورخ 1402/01/28.

12) زمان اعلام برنده : تاریخ : 1402/01/29ساعت: 14:30 .

فایل:
Powered by DorsaPortal